1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Σάββας Κωνσταντίνος
  5. 1927
  6. 372-376
    • This study is referred to the ascertainment of the influence that exerts on the health of cities the collection of manure substances, solid and liquid. In particular, is analyzed the situation in Athens. From the analyses that took place in the year 1926 in the ingredients of sewage, before and after the use of sea-water for the spraying of the streets, arose the results which are depicted in commensurate, according to the circumstances tables, where there are the maximum, the minimum and the average of the amount of their ingredients. From the comparison of the elements of the two tables arose the conclusion that the spraying of the streets with sea-water doesn' t effect any result on the number of bacteria.
    • Η μελέτη αυτή αναφέρεται στη διαπίστωση της επίδρασης την οποία ασκεί στην υγεία των πόλεων η αποκομιδή των περιττωματικών ουσιών, στερεών και υγρών. Αναφέρεται η κατάσταση στην Αθήνα. Από τις αναλύσεις που έγιναν το έτος 1926 στα συστατικά των λυμάτων, πριν και μετά τη χρησιμοποίηση θαλάσσιου ύδατος για το κατάβρεγμα των δρόμων, προκύπτουν αποτελέσματα που εμφανίζονται σε αντίστοιχους κατά περίπτωση πίνακες όπου υπάρχουν ο ανώτατος, ο κατώτατος και ο μέσος όρος του ποσού των συστατικών τους. Από τη σύγκριση των στοιχείων των δύο πινάκων προκύπτει το συμπέρασμα ότι το κατάβρεγμα των δρόμων με θαλασσινό νερό δεν επιφέρει κανένα αποτέλεσμα στον αριθμό των μικροβίων.