1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Γαλλικά
  4. Varopoulos Th | Βαρόπουλος Θεόδωρος
  5. 1927
  6. 349-350
    • In the present paper are examined the conditions under which is formed a function, algebraic towards x, w(x)=ν[u(x)], where the function u(x) is algebraic towards x and the ν(u) is algebraic towards u, but both of them are algebraic and integer.
    • Στη μελέτη αυτή εξετάζονται οι συνθήκες κάτω από τις οποίες σχηματίζεται μία συνάρτηση, αλγεβροειδής ως προς χ, η w(x)=ν[u(x)], όπου η συνάρτηση u(x) είναι αλγεβροειδής ως προς x, και η ν(u) είναι αλγεβροειδής ως προς u, αλλά και οι δύο συναρτήσεις είναι αλγεβροειδείς και ακέραιες.