1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Βορεάδης Γ
  5. 1927
  6. 337-342
    • This paper composes the first one, among a succession of studies, in which is examined the geology of Salamis. The relevant researches took place for the detailed geological charting of the island, which happened during the following time periods: July-September 1921 and August-October 1922. In addition the Palaeocretaceous is analyzed, whose discovery in Attica is due to the researches of Messrs. Frech and Renz at the islet of St George, located between Salamis and Aegaleo.
    • Η μελέτη αυτή αποτελεί την πρώτη από μια σειρά μελετών στις οποίες εξετάζεται η γεωλογία της Σαλαμίνας. Οι σχετικές έρευνες έγιναν για την λεπτομερή γεωλογική χαρτογράφηση της νήσου, η οποία έγινε κατά τις χρονικές περιόδους Ιούλιο-Σεπτέμβριο 1921 και Αύγουστο-Οκτώβριο 1922. Αναλύεται επίσης το Παλαιοκρητιδικό, του οποίου η ανεύρεση στην Αττική οφείλεται στις έρευνες των Frech και Renz στη νησίδα του Αγίου Γεωργίου μεταξύ Σαλαμίνας και του Αιγάλεω.