ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΟΜΗΡΙΚΗΣ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ. ΤΡΙΖΟΥΣΑΙ ΨΥΧΑΙ

ISSUES OF HOMERIC PSYCHOLOGY. CRACKING SOULS (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Βορέας, Θεόφιλος (1873-1954)
  5. 1927
  6. 290-301
    • It is presented the Homeric issue related with the souls, which after the death, separating from the body move freely and are depicted as cracking. For this issue were formed two notions which are analyzed too. Finally, the main elements that we found in Homer are reported.
    • Παρουσιάζεται η Ομηρική άποψη για τις ψυχές, οι οποίες μετά θάνατο αποχωριζόμενες από το σώμα κίνουνται ελεύθερα και παρίστανται ως τρίζουσες. Διατυπώθηκαν για το ζήτημα αυτό δύο γνώμες οι οποίες και αναλύονται. Αναφέρονται δε και τα πιο κύρια στοιχεία που βρίσκουμε στον Όμηρο.