Η ΑΝΑΠΤΥΞΙΣ ΤΟΥ ΙΟΥΡΑΣΙΚΟΥ ΕΙΣ ΤΗΝ ΑΔΡΙΑΤΙΚΗΝ-ΙΟΝΙΟΝ ΖΩΝΗΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΚΑΙ ΑΛΒΑΝΙΑΣ

THE DEVELOPMENT OF THE IOURASIC IN THE ADRIATIC-IONIAN ZONE OF GREECE AND ALBANIA (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Γερμανικά
  4. Renz Carl | Renz Karl
  5. 1927
  6. 270-285
    • A general texture of the Iourasic is presented, which is extended from the Ionian zone towards the central Apennines, with commensurate lithological and palaeontological characteristics. Furthermore, are provided the characteristic lithologic features of each moulding, with full lists of the found in these Ammonites and the rest of fossils.
    • Παρουσιάζεται μία γενική σύνθεση του Ιουρασικού, το οποίο προεκτείνεται από την Ιόνιο ζώνη προς τα κεντρικά Απέννινα με ανάλογα λιθολογικά και παλαιοντολογικά χαρακτηριστικά, εμφανίζεται δε και πάλι ακόμη βορειότερα, στα νότια κράσπεδα των Άλπεων. Παρέχονται επίσης τα χαρακτηριστικά λιθολογικά γνωρίσματα κάθε διάπλασης, με πλήρεις καταλόγους των ευρισκομένων σ' αυτά Αμμωνιτών και λοιπών απολιθωμάτων.