ΚΑΤΑΚΛΥΣΙΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΒΥΘΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΙΓΗΪΔΟΣ

SLOPING AND SINKING OF AEGEIDE (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Νέγρης, Φωκίων (1846-1928)
  5. 1927
  6. 255-258
    • Report, concerning geological arguments with which is proved the sinking of Aegeide Continent, which joined once Greece with Asia Minor and for which the geologic science has proved that trully existed in recent times. Moreover, extracts of a letter written by the famous scientist J. DE MORCAN are reported. The scientist fully acknowledged these notions about Atlantis and Aegeide.
    • Αναφέρονται γεωλογικά επιχειρήματα με τα οποία αποδεικνύεται η καταβύθιση της Αιγηίδος Ηπείρου, η οποία ένωνε άλλοτε την Ελλάδα με τη Μικρά Ασία και για την οποία η γεωλογική επιστήμη έχει αποδείξει ότι αληθινά υπήρξε σε πρόσφατους χρόνους. Αναφέρονται δε και αποσπάσματα επιστολής του διάσημου επιστήμονα J. DE MORCAN ο οποίος παραδέχεται πλήρως αυτές τις περί Ατλαντίδος και Αιγηίδος δοξασίες.