ΤΟ ΕΝ ΒΕΛΙΓΡΑΔΙΩ ΣΥΝΕΔΡΙΟΝ ΤΩΝ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

THE SESSION OF THE BYZANTINE STUDIES, AT BELGRADE (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Pappoulias Demetrios P | Παππούλιας, Δημήτριος (1878-1932)
  5. 1927
  6. 245-254
    • This speech is referred to the Session that took place at Belgrade, the period 11th-16th April of 1927 and concerned the Byzantine Studies. The announcements which regarded mainly the Byzantinology as well as others which contained texts of general nature, are reported.
    • Η ομιλία αυτή αναφέρεται στο από 11ης-16ης Απριλίου 1927 Συνέδριο που έγινε στο Βελιγράδι, για τις Βυζαντινές Σπουδές. Γίνεται αναφορά στις ανακοινώσεις που αφορούσαν κυρίως τη Βυζαντινολογία καθώς και σε μερικές άλλες που περιλάμβαναν θέματα γενικότερης φύσης.