Η ΘΗΡΑΪΚΗ ΓΗ ΩΣ ΚΟΝΙΑ ΔΟΜΗΣ

THE THERAIC LAND AS CEMENT FOR CONSTRUCTION (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Βουρνάζος, Αλέξανδρος Χ. (1877-1954)
  5. 1927
  6. 224-240
    • The study is referred to the fact when the building art, from a very old era, used the theraic land for the construction of mortars. Though, great and contradictory discussions took place which concerned the causes of the hydraulic coagulation of the mortars and the different nature of the hydraulic reactions, are aimed the following analyses of: 1) The nature of the composition of the mortar, 2) The reflection of the ingredients, 3) Presentation of new relevant opinions 4) Report concerning the magnesium' s mortars, 5) Presentation of the white mortar.
    • Γίνεται αναφορά στο γεγονός όπου η οικοδομική τέχνη από πολύ παλαιά εποχή μεταχειρίσθηκε τη Θηραϊκή γη για κατασκευή κονιαμάτων. Επειδή όμως έγιναν μεγάλες και αντιπαρατιθέμενες συζητήσεις για τα αίτια της υδραυλικής πήξεως των κονιαμάτων και της διαφορετικής φύσης των υδραυλικών αντιδράσεων, επιχειρείται ανάλυση: 1) της φύσης της σύστασης του κονιάματος, 2) του αναλογισμού των συστατικών, 3) παρουσιάζονται νέες σχετικές απόψεις, 4) αναφέρονται τα μαγνησιακά κονιάματα και 5) παρουσιάζεται το λευκό κονίαμα.