ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΛΩΣΙΝ ΤΗΣ ΚΩΝ/ΠΟΛΕΩΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΑΚΑΔΗΜΙΩΝ

ABOUT THE GREEK ACADEMIES AFTER THE FALL OF CONSTANTINOPLE (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Αρχιεπίσκοπος Αθηνών Χρυσόστομος
  5. 1927
  6. 200-206
    • The Greek Academies in the years after the fall of Constantinople had been the higher educational establishments of Church. Through the Academies and other institutes, the candle of the Greek culture remained lit and without them the liberation of the Greek Nation from the Turkish tyranny would have been impossible.
    • Οι Ελληνικές Ακαδημίες των μετά την άλωση της Κωνσταντινούπολης χρόνων, υπήρξαν ανώτερα εκπαιδευτήρια της Εκκλησίας. Μέσω των Ακαδημιών και των άλλων εκπαιδευτηρίων κρατήθηκε αναμμένη η λαμπάδα της Ελληνικής Παιδείας και χωρίς αυτήν η απελευθέρωση του Ελληνικού Έθνους από την τουρκική τυραννία θα ήταν αδύνατη.