ΕΡΕΥΝΑΙ ΕΠΙ ΤΩΝ ΑΕΡΙΩΝ

RESEARCHES ON GASES (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Z
  5. 1927
  6. 157-170
    • Study concerning the prerequisites so as one body to be able to attain gas form. For this purpose are examined parameters like: a) the influence of the mass, b) the kinetics theory, c) the polar virtues, e) the nature of the cohesive forces and f) the inside composition of the atom and the cohesion.
    • Μελετώνται οι προϋποθέσεις ώστε ένα σώμα να μπορεί να λάβει αέρια μορφή. Για το σκοπό αυτό εξετάζονται παράμετροι όπως: α) η επίδραση της μάζας, β) η κινητική θεωρία, γ) οι πολικές ιδιότητες, δ) η φύση των συνεκτικών δυνάμεων και ε) η εσωτερική σύσταση του ατόμου και η συνοχή.