1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Κτενάς, Κωνσταντίνος Α. (1884-1935)
  5. 1927
  6. 150-157
    • The study is referred to the results of full chemical analyses concerning three different engulfments homogenous to these of Kameni-Fuke, in Santorini as well as the relevant potential mineralogical composition, while elements are provided for collation with the mineralogical development of the alternative engulfments.
    • Μελετώνται τα αποτελέσματα των πλήρων χημικών αναλύσεων τριών διαφορετικών εγκλεισμάτων ομοιογενών της Καμένης Φουκέ στη Σαντορίνη, καθώς και η αντιστοιχούσα δυνητική ορυκτολογική σύσταση, ενώ παρέχονται στοιχεία για αντιπαραβολή με την ορυκτολογική ανάπτυξη των εναλλογενών εγκλεισμάτων.