ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΠΑΡΑΜΑΓΝΗΤΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΠΕΝΤΑΤΟΜΙΚΟΥ ΒΑΝΑΔΙΟΥ

ABOUT THE CONSTANT PARAMAGNETISM OF THE FIVE-ATOMIC VANADIUM (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Γαλλικά
  4. Περράκης Νικόλαος Γ
  5. 1927
  6. 147-149
    • Three compositions of the five-atomic vanadium are studied and the factor of magnetism for each of them is estimated. From this research arose that the five-atomic vanadium has an atomic momendum equal to zero and paramagnetism independent from the temperature.
    • Μελετώνται τρεις ενώσεις του πεντατομικού βαναδίου και υπολογίζεται ο συντελεστής μαγνήτισης για κάθε μια από αυτές. Από την έρευνα προέκυψε ότι το πεντατομικό βανάδιο έχει ατομική ροπή 0 και παραμαγνητισμό ανεξάρτητο της θερμοκρασίας.