ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΝ ΕΛΛΑΔΙ ΣΥΧΝΟΤΗΤΟΣ ΤΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΤΟΥ ΑΙΜΑΤΟΣ

ABOUT THE FREQUENCY OF BLOOD GROUPS IN GREECE (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Σάββας Κωνσταντίνος
  5. 1927
  6. 143-147
    • During the transfusion of blood, sometimes appear grave phenomena like embolism, jaundice, haematuria, dyspnoea, faint, etc. The causes of these symptoms were studied and turned out that they are due to the influence of other people's blood infusion, something which is possible to be prevented. Furthermore, the frequency of the various groups which present the above mentioned phenomena are determined.
    • Κατά τη μετάγγιση του αίματος επέρχονται μερικές φορές βαριά φαινόμενα, όπως εμβολή, ίκτερος, αιματουρία, δύσπνοια, λιποθυμία κλπ. Μελετώνται λοιπόν τα αίτια των συμπτωμάτων αυτών και βρέθηκε ότι οφείλονται στην επίδραση του εγχυνόμενου ξένου αίματος και είναι δυνατό βέβαια να προληφθούν. Προσδιορίζεται η συχνότητα των διαφόρων ομάδων που εμφανίζουν αυτά τα φαινόμενα.