ΑΙ ΕΝ ΕΦΕΣΩ ΑΝΑΣΚΑΦΑΙ ΚΑΤΑ ΤΟ 1926

THE EXCAVATIONS AT EFESOS DURING THE YEAR 1926 (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Deissmann Adolf
  5. 1927
  6. 119-123
    • The findings of the excavations in Efesos during the year 1926 are described. In particular, a report is made which concerns the beginning of the excavations, their duration and their results.
    • Περιγράφονται τα ευρύματα των ανασκαφών στην Έφεσο κατά το 1926. Ιδιαίτερα γίνεται αναφορά στην έναρξη των ανασκαφών, στη διάρκεια τους και στα αποτελέσματα τους.