ΕΡΕΥΝΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΤΑΧΥΤΗΤΟΣ ΤΗΣ ΒΕΝΖΟΫΛΩΣΕΩΣ ΤΗΣ ΑΝΙΛΙΝΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΤΟΛΟΥΪΔΙΝΩΝ

RESEARCH ON THE VELOCITY OF THE REACTION OF ANILINE WITH VENZOIL AND TOLUIDINES (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Γαζόπουλος Ι | Φωτιάδης Φ
  5. 1927
  6. 108-114
    • It is studied the reaction of aniline with venzoil, which is made usually through the C6H5COCl. During this reaction a part of aniline is converted to hydrochloric aniline (disadvantage) because a part of it remains unused. On the basis of this disadvantage, it is presented a new method of reaction, the results of which are cited in four tables while the relevant conclusions are reported.
    • Μελετάται η βενζοϋλωση της ανιλίνης η οποία γίνεται συνήθως διά του C6H5COCl και με την επίδραση του οποίου, μέρος της ανιλίνης μετατρέπεται εις υδροχλωρική ανιλίνη (μειονέκτημα) διότι έτσι μέρος της ανιλίνης παραμένει αχρησιμοποίητο. Με βάση αυτό το μειονέκτημα, στη μελέτη αυτή παρουσιάζεται νέα μέθοδος,τα αποτελέσματα της οποίας παρουσιάζονται σε τέσσερις διαφορετικούς πίνακες και τα σχετικά συμπεράσματα αναφέρονται.