ΤΑ ΥΔΑΤΑ ΤΟΥ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ

THE WATERS OF LOUTRAKI (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Εμμανουήλ, Εμμανουήλ Ι. (1886-1972)
  5. 1927
  6. 95-107
    • The main aim of this study is to present the excellent currative waters which supply the town of Loutraki. In addition, comments related to the therapeutic effects of the mineral waters of this town, are reported. The study is accompanied by an extensive abstract written in the French language.
    • Ο κύριος σκοπός της μελέτης αυτής είναι να παρουσιάστουν τα άριστα ιαματικά ύδατα, τα φρεατιαία πόσιμα, με τα οποία υδρεύεται η πόλη του Λουτρακίου και να εκτεθούν οι παρατηρήσεις, σε σχέση με τα θεραπευτικά τους αποτελέσματα καθώς και των μεταλλικών υδάτων της πόλης αυτής. Εξετάζονται λεπτομερώς και αναφέρονται τα αποτελέσματα : α) των αλκαλικών αλιπηγών και β) των αλκαλικών μαγνησιούχων υδάτων. Ημελέτη συνοδεύεται από εκτεταμένη περίληψη στα γαλλικά.