ΤΟ ΠΑΣΧΑΛΙΟΝ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ

THE EASTER OF THE ORTHODOX CHURCH (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Αιγινήτης, Δημήτριος (1862-1934)
  5. 1927
  6. 86-94
    • The determination of the movable and fixed feasts which are celebrated by the Greek Orthodox Church according to the Old Easter, the named "Alexandrian canon", is studied. Moreover, it is reported a part of the New Easter, of the Orthodox Church schedule, from the year 1925 to 1950.
    • Μελετάται ο καθορισμός των κινητών και ακίνητων εορτών, οι οποίες εορτάζονται από την Ελληνική Ορθόδοξη Εκκλησία κατά το παλαίο Πασχάλιον, τον ονομαζόμενο "Αλεξανδρινό κανόνα". Αναφέρεται τμήμα του Πίνακα του Νέου Πασχαλίου της Ορθόδοξης Εκκλησίας από του έτους 1925 εώς το 1950.