Η ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΙΣ ΤΟΥ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΥ ΕΙΣ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑΝ ΤΩΝ ΕΘΝΩΝ

THE MODIFICATION OF THE CALENDAR IN THE LEAGUE OF NATIONS (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Αιγινήτης, Δημήτριος (1862-1934)
  5. 1927
  6. 57-86
    • The issue of the modification and unification of the calendar is studied. The necessity for its reforming and unification was born about two milleniums ago. The Roman dictator Julius Caesar called to Rome from Alexandria the astronomer Sosigene and entrusted him with the composition of a new formal calendar, permanent and with no arbitrary variations. Sosigene' s calendar was accepted by Julius Caesar in 44 b.C. , at the Roman State and was named Julian Calendar. At that time Romans were the sovereigns of the world and imposed it on all countries. After the fall of the Roman Empire it was also accepted by the Christian Church.
    • Μελετάται το ζήτημα της μεταρρύθμισης και της ενοποίησης του ημερολογίου. Η ανάγκη της διορθώσης και ενοποίησης αυτού γεννήθηκε πριν από δύο περίπου χιλιετηρίδες. Ο Ρωμαίος δικτάτορας Ιούλιος Καίσαρ κάλεσε στη Ρώμη από την Αλεξάνδρεια τον αστρονόμο Σωσιγένη και του ανέθεσε τη σύνταξη νέου ημερολογίου, κανονικού, μόνιμου και χωρίς αυθαίρετες μεταβολές. Το ημερολόγιο του Σωσιγένη έγινε δεκτό από τον Ιούλιο Καίσαρα το 44 π.Χ. στο Ρωμαϊκό κράτος και ονομάστηκε Ιουλιανό ημερολόγιο. Οι Ρωμαίοι, που τότε ήταν οι κυρίαρχοι του κόσμου, το επέβαλαν σε όλες τις χώρες και μετά την πτώση της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας έγινε δεκτό και από τη Χριστιανική Εκκλησία.