ΕΚΘΕΣΙΣ ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΠΑΡ' ΗΜΙΝ ΑΡΤΟΥ

REPORT ABOUT OUR BREAD (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Σάββας Κωνσταντίνος
  5. 1927
  6. 44-50
    • The study refers to the scientific conclusions for the nutritional and wholesome value of the various qualities of bread. Special report, concerning the significance which has for each country is cited, as well as probable versions for how the way of its making will contribute to the improvement of the financial standing of our country.
    • Στη μελέτη αυτή παρουσιάζονται τα επιστημονικά συμπεράσματα για τη θρεπτική και υγιεινή αξία των διαφόρων ποιοτήτων του άρτου. Γίνεται ιδιαίτερη αναφορά στη σημασία την οποία έχει για κάθε χώρα, ιδίως για την δική μας, το ζήτημα του άρτου και διατυπώνονται πιθανές εκδοχές για το πως μπορεί να συντελέσει ο τρόπος παρασκευής του στη βελτίωση της οικονομικής κατάστασης της χώρας μας.