ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΟΞΕΙΚΟΥ ΕΣΤΕΡΟΣ ΤΗΣ Ν-ΜΕΘΥΛΟ-Π-ΑΜΙΔΟΦΑΙΝΟΛΗΣ

ABOUT THE ACETIC ESTER OF THE N-METHYL-P-AMIDOPHENOL (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Γαλάτης Λ
  5. 1927
  6. 27-31
    • Description of chemical types and the experimental part regarding the special behaviour which presents the sulphuric methyl against the acetylo-benzalo-P-aminephenol.
    • Περιγραφή χημικών τύπων και πειραματικό μέρος της ιδιάζουσας συμπεριφοράς την οποία δείχνει το θειϊκό μεθύλιο έναντι της ακετυλιωμένης βενζαλο-π-αμινοφαινόλης.