ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΕΞΕΛΙΚΤΙΚΗΣ ΠΟΡΕΙΑΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΓΕΩΣΥΓΚΛΙΝΩΝ ΚΑΙ Η ΑΠΟ Β ΠΡΟΣ Ν ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΑΛΠΙΚΗ ΟΡΟΓΕΝΕΣΗ

SOME REMARKS REGARDING THE EVOLUTION PROCESS OF THE ALPINE-GREEK GEOSYNCLINES AND ITS TARDINESS NEARLY FROM N TO S (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Κισκύρας Δημ Α
  5. 1985
  6. 646-673
    • Out of the known evolution of the Greek geosynclines, characterized by the temporal wandering of these geosynclines from NE to SW another, but less intensive, evolution event is perceived. The question is of a tardiness and weakness of the magmatism, volcanism, sedimentation and metamorphism nearly from N to S along the Greek geosynclines. Initial magmatism begins in South Greece later than in North Greece and Yugoslavia. Thus, in Vourinon area (Macedonia) Kimmeridgian limestones have been transgressed upon ophiolites whereas in the Kallidromon area (Mainland) ophiolites lie upon kimmeridgian limestones. In the W Crete ophiolites, according to geochronological data are Cretaceous, whereas in the E Crete they are Eocene. Besides, initial phase of magmatism began in Yugoslavia in the Lower Triassic and reappeared in the Lower Cretaceous. Granites on N. Macedonia have been confirmed, by geochronological data, Eocene and those of S. Macedonia Oligocene whereas granodiorites of Lavrion Upper Miocene. Of the same age are also the granodiorites of the islands Seriphos, Ikaria, Myconos, etc. On the contrary, synorogeneous plutonism commenced in Yugoslavia earlier, in the Lower to Upper Cretaceous in N. Yugoslavia and in the Upper Cretaceous to Eocene in S. Yugoslavia.
    • Μελετάται η εξελικτική πορεία του Ελληνικού αλπικού γεωσύγκλινου με βάση πολλά στοιχεία που αναφέρονται στο μαγματισμό και την ηφαιστειότητα μαζί με την ιζηματογένεση κατά μήκος των Ελληνικών γεωτεκτονικών ζωνών και ιδιαίτερα της ζώνης Ωλονού-Πίνδου, για την οποία υπάρχουν αρκετά στοιχεία τόσο από χρονολογική, όσο και από ποσοτική άποψη. Διαπιστώνεται ότι η μικρή καθυστέρηση στην ανάπτυξη των νότιων τμημάτων του Ελληνικού αλπικού γεωσύγκλινου έχει σχέση με την καθυστέρηση της ιζηματογένεσης στα τμήματα αυτά. Η καθυστέρηση της ιζηματογένεσης στα νότια τμήματα του Ελληνικού γεωσύγκλινου μπορεί να συνδυαστεί και με μικρή ταχύτητα ρευμάτων μεταφοράς. Μικρή όμως ταχύτητα ρευμάτων μεταφοράς σημαίνει καθυστέρηση της ωρίμανσης του γεωσύγκλινου και συνεπώς της ορογένεσης.