ΕΡΕΥΝΑΙ ΕΠΙ ΤΩΝ BEACHROCKS ΤΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ. ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΕΩΣ ΤΩΝ BEACHROCKS ΕΙΣ ΤΑ ΠΑΡΑΛΙΑ ΝΑ, ΝΔ ΕΥΒΟΙΑΣ-Α ΑΤΤΙΚΗΣ-ΒΑ ΒΟΙΩΤΙΑΣ

RESEARCHES ON THE BEACHROCKS OF AEGEAN. SOME REMARKS ON THE PRESENCE AND DEVELOPMENT OF BEACHROCKS AT THE COASTLINE OF SE, SW EUBOEA - E ATTICA - NE BOEOTIA (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Γερμανικά
  4. Λεοντάρης Σ
  5. 1985
  6. 625-645
    • This study is reffered to appearances of coastal formations (beachrocks) of East Attica and North-Soyth Euboean Gulf. From the study arose that their genesis happens exclusively at the facades of mixing sweet and sea waters. The breaches thet were observed on their surface are due to mechanical influences of the waves as well as to the gravitie's actions. Their special characteristic is the small in extent and depth development of the formations, which is attributed to the tidal current of Euboean Gulf. Suspending factors for the genesis of these formations are the low temperatures because of tide but also the intense steep coasts. Finally, for the age of the formations was ascertained that most of them were created after the Christian times.
    • Στη μελέτη αυτή εξετάζοναι οι εμφανίσεις παραλιακών ψαμμιτολατυποπαγών σχηματισμών (beachrocks) της Ανατολικής Αττικής και του Βόρειου-Νότιου Ευβοϊκού κόλπου. Από τη μελέτη προκύπτει ότι η γένεση τους γίνεται αποκλειστικά στα μέτωπα ανάμιξης γλυκών και θαλάσσιων υδάτων. Τα ρήγματα που παρατηρούνται στην επιφάνειά τους οφείλονται τόσο στις μηχανικές επιδράσεις των κυμάτων, όσο και στις δράσεις της βαρύτητας. Ιδιαίτερο χαρακτηριστικό τους είναι η μικρή σε έκταση και πάχος ανάπτυξη των σχηματισμών, που αποδίδεται στο παλιρροϊκό ρεύμα του Ευβοϊκού κόλπου. Ανασταλτικοί παράγοντες της γένεσης των σχηματισμών αυτών είναι οι χαμηλές θερμοκρασίες λόγω παλίρροιας, αλλά και οι έντονες απότομες ακτές. Τέλος, για την ηλικία των σχηματισμών, διαπιστώθηκε ότι οι περισσότεροι απ' αυτούς δημιουργήθηκαν κατά τους μεταχριστιανικούς χρόνους.