ΓΕΩΜΟΡΦΟΛΟΓΙΚΑΙ ΚΑΙ ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑΙ ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΙΑΒΡΩΣΙΓΕΝΟΥΣ ΚΟΙΛΑΔΟΣ ΤΗΣ ΕΡΚΥΝΗΣ (ΛΕΙΒΑΔΕΙΑ)

GEOMORPHOLOGICAL AND MORPHOMETRIC INVESTIGATION AT THE ERODED VALLEY OF ERKYNI (LEVADIA) (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Λεοντάρης Σ | Παπαδόπουλου Κ
  5. 1985
  6. 500-514
    • The eroded valley of Erkyni is developed South-west and West of Levadia. It is concluded by the presence of quaternary breccia, by this way, at the slopes of the valley, that the creation of the valley started before Quaternary and in any case after Up. Cretaceous. Contact karst springs of important yield are found at the North end of the valley. The genesis and evolution of the valley are due to the tectonic features and the continuous and intense erosion in depth and width. Vertical faults, parallel to the valley axis, are transforming and differentiating the normal dip of the valley, resulting to the genesis of knick points (falls) and retrograde erosion in the fault fronts. The erosion of the valley floor will continue untill the relevation of the base level (flysch), if any geological and tectonic differentiation will not occur. The waters of branches of the torrent Makouvaios are drained by the endmembers of the South-west hydrographic branches of Erkyni, considered to be very characteristic.
    • Μελετάται η διαβρωσιγενής κοιλάδα της Ερκύνης. Για την πραγματοποίηση αυτής της μελέτης εξετάζεται η γεωλογική, λιθολογική και τεκτονική κατάσταση των πετρωμάτων, καθώς και η κλιματολογική, υδρολογική και καρστική κατάσταση της. Από τη μελέτη διαπιστώνεται ότι για τη γένεση και εξέλιξη της κοιλάδας υπεύθυνοι θεωρούνται τόσο η τεκτονική των διαρρήξεων, η οποία οριοθέτησε την αρχική γένεση της κοίτης της κοιλάδας, όσο και η συνεχής και έντονη κατά βάθος και πλάτος διάβρωση που οφείλεται στο σχετικά μεγάλο ύψος βροχής. Η περιοχή έχει κατατμηθεί από επιμήκη ρήγματα, παράλληλα προς τον άξονα της κοιλάδας και από άλλα κάθετα προς αυτά. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα τη μεταβολή και διαφοροποίηση της ομαλής κλίσης της κοιλάδας, με άμεσο αποτέλεσμα τη μεταβολή και διαφοροποίηση της ομαλής κλίσης της κοιλάδας, με άμεσο αποτέλεσμα τη γένεση των καταρρακτών. Τέλος, στο βόρειο άκρο της υπάρχουν πηγές αξιόλογης παροχής, από τις οποίες αφενός μεν υδρεύεται η πόλη της Λιβαδειάς, αφετέρου δε αρδεύεται πεδινή έκταση 17.000 στρεμμάτων.