ΕΓΓΑΡΦΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΝΕΩΤΕΡΑΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΧΕΙΑΚΗΝ ΣΕΙΡΑΝ "PAPIERS D' AGENTS" ΤΟΥ QUAI D' ORSAY

DOCUMENTS RELEVANT WITH THE MODERN GREEK HISTORY FROM THE FILE SERIES "PAPIERS D' AGENTS" WRITTEN BY QUAI D' ORSAY (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Πλαγιαννάκου-Μπεκιάρη Βασιλική
  5. 1985
  6. 444-499
    • This is a study of documents which were detected in the file series "Papiers d' Agents" and they can contribute in the study of some special subjects of the Modern Greek History.
    • Μελετώνται έγγραφα που επισημάνθηκαν στην αρχειακή σειρά "Papiers d' Agents" και μπορούν να συμβάλουν στη μελέτη επιμέρους θεμάτων της νεώτερης ελληνικής ιστορίας.