Ελληνικά
1985
378-383
  • (eng) Study concerning the law that was in effect in Crete during the Venetian domination. The elements which contributed to the study were various codexes, taken from the collection of Correr's library, which reffered to Crete during the under examination era. Besides, from the study arose useful information which regard the Cretan life of any time of the period of the Venetian domination, for unknown Medieval cities, castles, palaces, sovereigns, plebeians, churches and celebrations.

  • (gre) Μελετάται το δίκαιο που ίσχυσε στην Κρήτη επί ενετοκρατίας. Στοιχεία της μελέτης αποτέλεσαν διάφοροι κώδικες, από τη συλλογή της βιβλιοθήκης Correr, που αναφέροντο στην Κρήτη κατά την εξεταζόμενη χρονική περίοδο. Επίσης, από τη μελέτη προκύπτουν χρήσιμες πληροφορίες για την κρητική ζωή, οποιασδήποτε περιόδου της ενετοκρατίας, για άγνωστες μεσαιωνικές πόλεις, κάστρα, παλάτια, άρχοντες και πληβίου, εκκλησίες, εορτές

"L' OCCHIO PADOVA" 1696, ΗΤΟΙ ΑΙ ΚΡΗΤΙΚΑΙ ΑΝΑΜΝΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ ΚΟΜΝΗΝΟΥ ΠΑΠΑΔΟΠΟΛΙ

  1. Ψηφιακό τεκμήριο
    1. Ιστορία δικαίου