Η ΠΤΥΧΟΓΟΝΟΣ ΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΗΣ ΑΣΒΕΣΤΙΤΙΚΗΣ ΦΥΛΛΙΤΙΚΗΣ-ΟΦΙΟΛΙΘΙΚΗΣ ΣΕΙΡΑΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΤΩΝ ΒΑ ΠΙΕΡΙΩΝ (Β. ΕΛΛΑΔΑ)

THE FOLDED TECTONIC DEVELOPMENT OF THE LIME - OPHIOLITHIC RANGE OF THE AREA OF NE PIERIA (N. GREECE) (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Χατζηδημητριάδης Ελευθέριος | Κίλιας Αδαμάντιος
  5. 1985
  6. 181-192
    • It is studied the lime ophiolithic range, which according to the classical geotectonic division of greek mountain chain, occupies the most fringe of Axios zone in the area of NE Pieria. It is ascertained that the under examination range is consisted of one complex system of folded structures, which is obviously the result of one intense seismic distress, which happened at different stages, during the period of its geological development. This range presents important similarities in lithologic as well as in tectonic structure, with the geological formation, that was characterised as "eohellenic cover" which possibly composes the extension to the N Greece.
    • Μελετάται η ασβεστιτική φυλλιτική-οφιολιθική σειρά, που σύμφωνα με την κλασική γεωτεκτονική διαίρεση των ελληνικών οροσειρών, καταλαμβάνει το δυτικό περιθώριο της ζώνης του Αξιού, στην περιοχή των ΒΑ Πιερίων. Διαπιστώνεται ότι η υπό μελέτη σειρά αποτελείται από ένα πολύπλοκο σύστημα πτυχιογενών δομών, που είναι προφανώς αποτέλεσμα μιας έντονης τεκτονικής καταπόνησης, που έγινε σε διαφορετικά στάδια, κατά την περίοδο της γεωλογικής της εξέλιξης. Η σειρά αυτή παρουσιάζει σημαντικές ομοιότητες, τόσο στη λιθολογική, όσο και στην τεκτονική δομή, με το γεωλογικό σχηματισμό που χαρακτηρίσθηκε ως "νεοελληνικό κάλυμμα", του οποίου ενδεχομένως αποτελεί την προέκταση στη Β. Ελλάδα.