ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΚΑΙ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΤΟΥ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ.

THE PRESENT AND THE FUTURE OF THE POPULATION OF GREECE. (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Βαλαώρας Βασίλειος Γ
  5. 1987
  6. 308-326
    • The recent demographic transition from the wasteful to the controlled phase of human replacement in Greece, was firmly established only in the urban population, while that of the rural areas was regressed to a rapid deterioration. This was due to an intensive out-migration of young peasants of both sexes, which caused a progressive fall of the birth-rate and a gradual rise of the death-rate due to the incidental aging of the population. From 1980 onwards, a severe subnatality occurred also in the urban population, with the disquitening effect, the falling of Greece's total fertility rate from 2365 births in 1975 to only 1677 in 1985. This alarming event is connected with a gradual deterioration of living conditions in Greece, as manifested by a similar fall observed in the per capita national income, in the losses sustained by the merchant marine and other indicators.
    • Εξετάζεται το δημογραφικό πρόβλημα της Ελλάδος από το 1930 μέχρι το 1987. Η ελάττωση του πληθυσμού μέχρι το 1980 αποδίδεται στην μετανάστευση που απογύμνωσε την ύπαιθρο από τους νέους σε αναπαραγωγική ηλικία. Από το 1980 και μετά η ελάττωση του πληθυσμού αποδίδεται στην κακή οικονομική κατάσταση της χώρας και την μείωση του κατά κεφαλήν εισοδήματος.