ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΑΣ ΜΙΑΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΣΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΒΩΞΙΤΙΚΩΝ ΚΟΙΤΑΣΜΑΤΩΝ. ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ.

VALORISATION OF THE TECTONICS AND GEOMORPHOLOGY BY THE RESEARCH FOR BAUXITE DEPOSITS. PRACTICL CRITERIA (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Kiskiras Demetrios | Κισκύρας Δημ Α
  5. 1987
  6. 271-289
    • This paper examines not only these cases in which tectonics has influenced the figure of bauxite deposits and has changed their position, but also the other cases in which the presence of bauxite bodies, intercalated in limestones, has locally changed the structure and the morphology of the concerning district.
    • Από τη μελέτη αυτή, συνάγεται ότι εκτός από τις περιπτώσεις, όπου η τεκτονική έχει επηρεάσει τη μορφή και τη θέση των βωξιτικών κοιτασμάτων, υπάρχουν και άλλες, όπου αντίστροφα η παρουσία βωξιτικών κοιτασμάτων έχει επηρεάσει την τεκτονική της περιοχής κατά τρόπο, που μπορεί να βοηθήσει έμμεσα στην ανακάλυψη βωξιτών υπό το έδαφος.