ΤΟ ΛΕΠΙΩΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΗΣ ΖΩΝΗΣ ΠΙΝΔΟΥ ΤΗΣ ΗΠΕΙΡΩΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΣΤΟ ΤΕΚΤΟΝΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΔΩΝ

THE IMBRICATED SYSTEM OF THE PINDOS ZONE OF THE MAINLAND (GREECE) IN THE FRAMEWORK OF THE HELLENIDES (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Κατσιαβράς Ν
  5. 1987
  6. 218-231
    • The tectonic setting of the Imbricated system of the Pindos zone in the geotectonic frame of the Hellinides is re-examined and it is proved that: a) the older members of all western series usually overlie and in places are wedged in marly-pelitic sequence of the western part of the Gavrovo zone flysch, b) the more recent members of all eastern series are upthrust by the upper members of the marly-pelitic or the sandy-pelitic sequences, while in places they are in abnormal contact with the different facies of the Gavrovo zone flysch of central Greece. That is, the whole imbricated Pindos zone system in the mainland Greece is intercalated in the Gavrovo zone flysch i.e. it constitutes a huge synsedimentary klippe in the flysch of this zone. In consequence, the up today unaminously prevailing opinion, that the imbricated Pindos zone system consists the western part of typical Pindos nappe, is rejected.
    • Επανεξετάζεται η θέση του λεπιωμένου συστήματος της ζώνης Πίνδου στο γεωτεκτονικό πλαίσιο των Ελληνίδων και αποδεικνύεται ότι: α) τα παλαιότερα μέλη όλων των δυτικών λεπίων συνήθως επιπλέουν και κατά θέσεις είναι σφηνωμένα στη μαργοληπτική ακολουθία του φλύσχη του δυτικού τμήματος της ζώνης Γαβρόβου και β) τα νεότερα μέλη όλων των ανατολικών λεπίων εφιππεύονται από τα ανώτερα μέλη της μαργοληπτικής ή της ψαμμιτοπηλιτικής ακολουθίας, ενώ κατά θέσεις αυτά εφάπτονται ανώμαλα με τις διάφορες φάσεις του φλύσχη της ζώνης Γαβρόβου της νοτιοκεντρικής Ελλάδας. Αυτό σημαίνει, ότι το σύνολο των λεπιωμένων πινδικών αποθέσεων στην ηπειρωτική Ελλάδα παρεμβάλλεται στο φλύσχη της ζώνης Γαβρόβου, δηλαδή συνιστά ένα πελώριο συνιζηματογενές Klippe του φλύσχη της ζώνης αυτής. Κατά συνέπεια, απορρίπτεται η μέχρι σήμερα ομόφωνα επικρατούσα αντίληψη, ότι το λεπιωμένο σύστημα της ζώνης Πίνδου αποτελεί το δυτικό τμήμα του τεράστιου, τυπικού, πινδικού καλύμματος.