ΕΞΑΡΤΗΣΗΣ ΤΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΣΕ ΕΚΛΑΜΨΕΙΣ ΤΟΥ ΑΣΤΕΡΑ BY Dra ΑΠΟ ΤΗ ΦΑΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΙΚΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ ΤΗΣ ΒΡΑΧΕΙΑΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΤΗΣ ΛΑΜΠΡΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ

RELATION OF THE FLARE ACTIVITY OF THE STAR BY Dra FROM ITS LUMINOSITY SHORT TERM PERIODIC PHASE (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Αγγλικά
  4. Μαυρίδης Λ Ν | Αυγολούπης Σ Ι | Σειραδάκης Ι Χ | Βάρβαγλης Π Π
  5. 1994
  6. 113-128
    • A long and very homogeneous time-series of photoelectric observations of the BY Dra star, which were collected in the Observatory of Stefani in Corinthos within the span 1973-1992, have been analyzed. The study was made in relation to similar observations collected by the Observatories Byurakan, Konkoly and Matra within the period 1971-1975. The subject of the study was the detection of flare activity on this star.
    • Μελετάται η μακρά και εξαιρετικά ομογενής σειρά φωτοηλεκτρικών παρατηρήσεων του αστέρα BY Dra που εκτελέσθηκαν στο Αστεροσκοπείο Στεφανίου Κορινθίας, κατά τα έτη 1973-1992, σε συνδυασμό με το πλούσιο υλικό φωτοηλεκτρικών παρατηρήσεων του ίδιου αστέρα που συγκεντρώθηκε στα Αστεροσκοπεία Byurakan, Konkoly και Matrak κατά τα έτη 1971-1975, με αντικειμενικό σκοπό τη μελέτη της δραστηριότητας σε εκλάμψεις αυτού του αστέρα κατά τα έτη 1971-1992. Τα συμπεράσματα που προέκυψαν παρατίθενται στη μελέτη.