1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Πολυγιαννάκης Ι Μ | Μακρής Ι | Αντωνόπουλος Γ | Ευταξίας Κ
  5. 1994
  6. 102-112
    • A new method for filtering the magnetotelluric noise from the Earth electric field measurements, recorded in VAN stations, is presented in this study. The method is based on techniques of non linear forecasting of chaotic timeseries. Applications and evaluation of the performance of the method are made using thigh resolution data from Zakynthos.
    • Μελετάται μια νέα μέθοδος αναίρεσης του μαγνητοτελλουρικού θορύβου η οποία στηρίζεται στις μεθόδους ανάλυσης και πρόβλεψης χρονοσειρών χαοτικών συστημάτων. Οι μέθοδοι αυτές επιτρέπουν, κάτω από πολύ γενικές υποθέσεις, αρχικά την ακριβή φαινομενολογική αναπαράσταση της συμπεριφοράς ενός δυναμικού συστήματος από ένα αριθμό μετρήσεων ενός ή περισσοτέρων μεγεθών του (στην περίπτωση αυτή των μεταλλουργικών διαταραχών που μετρώνται από το δίκτυο ΒΑΝ από την περιοχή της Ζακύνθου) χωρίς να είναι απαραίτητη η γνώση των εξισώσεων που το διέπουν. Αναφέρονται τα πλεονεκτήματα της προταθείσας μεθόδου.