1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Κωτσαρέλης Δ | Δοντά Ισμ | Ηλιόπουλος Δ | Σκαλκέας, Γρηγόριος Δ. (1928-2018) | Αγαπητός Εμμ | Καραγιαννάκος Π.Ε.
  5. 1994
  6. 86-101
    • Platelet derived growth factor, fibronectin, as well as the three oncogenes c-fos, c-myc and K-ras investigated, were strongly positive in early atheromatous lessions of hyperlipidemic rabbits. The results of this experimental study suggest that genetic background contributes in the pathogenesis of atherosclerosis.
    • Στη μελέτη αυτή διερευνάται η έκφραση των πρωτεϊνών διαφόρων γονιδίων, όπως του c-myc, του c-fos και του Κ-ras, καθώς και του αυξητικού παράγοντα των αιμοπεταλίων (PDGF) και της ινονεκτίνης (fibronectin), σε πρώιμες αθηρωματικές βλάβες που προκλήθηκαν πειραματικά σε υπερλιπιδαιμικά κουνέλια. Τα ευρήματα αυτής της μελέτης συνηγορούν στην άποψη της συμμετοχής του γενετικού υποστρώματος στον παθογενετικό μηχανισμό πρόκλησης της αθηρωμάτωσης.