Κανονισμός της εν Γαλατά Φιλεκπαιδ. Αδελφότητος

  1. Ψηφιακό τεκμήριο
  2. Σπάνιες εκδόσεις 16ου-20ου αιώνα
  3. 23467
  4. GR-AtACAb10078393
  5. Ελληνικά
  6. Εν Κωνσταντινουπόλει: Σ. Βουτυράς, 1881
  7. 16