ΑΙ ΣΥΝΕΠΕΙΑΙ ΤΗΣ ΣΥΝΘΗΚΗΣ ΤΟΥ 1929 ΜΕΤΑΞΥ ΒΕΝΕΤΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΕΞΙΟΥ ΚΑΛΛΕΡΓΗ

THE CONSEQUENCES OF THE TREATY OF 1299 BETWEEN VENICE AND ALEXIO KALLERGHIS (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Θεοτόκης Σ
  5. 1930
  6. 455-460
    • The subject of this study refers to the 13th century and is based on the revolution of Crete and on a great personality, who played important role, the most important from all Byzantine colonists of Crete, Alexio Kallerghis. The Treaty was stipulated between him and Venice and had contributed to surpass Venice its own limits of leniency, as well as to disregard the interests of the feudal lords of Venice and those of the Latin Clergy too. Finally, this Treaty favored Kallerghis and Greek people, but brought problems also.
    • Το θέμα της μελέτης, το οποίο ανάγεται στον ΙΓ' αιώνα, είναι βασισμένο στην επανάσταση της Κρήτης και στο πρόσωπο που διαδραμάτισε σπουδαίο ρόλο, το σημαντικότερο εκ των Βυζαντινών αποίκων της Κρήτης, Αλέξιο Καλλέργη. Η συνθήκη η οποία συνομολογήθηκε μεταξύ αυτού και της Βενετίας, συνέβαλε στο να υπερβεί η Βενετία τα όρια της ανεκτικότητας της αλλά και να αγνοηθούν τα συμφέροντα των τιμαριούχων Βενετών και του Λατινικού Κλήρου. Η συνθήκη αυτή ευνόησε τον Καλλέργη και τους Έλληνες αλλά έφερε και προβλήματα.