ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΕΥΑΙΣΘΗΣΙΑΣ ΝΕΑΣ ΠΑΓΧΡΩΜΑΤΙΚΗΣ ΠΛΑΚΟΣ

STUDY OF THE SENSITIVITY OF A NEW PANCHROMATIC PHOTOGRAPHIC PLATE (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Γαλλικά
  4. Περράκης Νικόλαος Γ
  5. 1930
  6. 440-443
    • The writer, based on the special look of the pictures of the solar corona that took with the new panchromatic photographic plate Guilleminot, observed that the unusual appearance of the corona is due to the virtues of the above plate. After all, it is advised that astrophysical observations should be done when the properties of the photographic plates, that are used, are completely well-known.
    • Βασισμένος στην ιδιάζουσα όψη των εικόνων του ηλιακού στέμματος, την οποία έλαβε με τη νέα παγχρωματική πλάκα Guilleminot, ο συγγραφέας παρατήρησε ότι η περίεργη εμφάνιση του στέμματος οφείλεται στις ιδιότητες της ανωτέρω πλάκας. Κατόπιν αυτού συνίσταται να μην γίνονται αστροφυσικές παρατηρήσεις, αν δεν είναι πλήρως γνωστές οι ιδιότητες των φωτογραφικών πλακών που χρησιμοποιούνται.