ΠΡΩΤΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΙΣ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΑΝΑΣΚΑΦΗΣ ΠΡΟΣ ΑΝΕΥΡΕΣΙΝ ΤΗΣ ΑΡΧΑΙΑΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ

FIRST ANNOUNCEMENT FOR THE EXCAVATION IN THE DIRECTION OF THE DISCOVERY OF THE ANCIENT ACADEMY (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Κουρουνιώτης, Κωνσταντίνος (1872-1945)
  5. 1930
  6. 420-424
    • The study is referred to the excavation for the discovery of the ancient Academy. The writer took valuable help from sources deriving from ancient writers and especially from Pafsanias. Also, the location and the surrounding area of Academy are described in detail.
    • Μελέτη με αντικείμενο την ανασκαφή για την ανεύρεση της αρχαίας Ακαδημίας. Σημαντική βοήθεια λαμβάνεται από αρχαίους συγγραφείς και κυρίως από τον Παυσανία και περιγράφεται η τοποθεσία και ο περιβάλλων χώρος της Ακαδημίας.