Η ΕΝ ΤΩ ΕΥΘΥΦΡΟΝΙ ΠΛΑΤΩΝΙΚΗ ΕΚΔΟΧΗ ΤΟΥ ΟΣΙΟΥ ΚΑΙ Η ΧΡΟΝΟΛΟΓΗΣΙΣ ΤΟΥ ΔΙΑΛΟΓΟΥ

THE PLATONIC VERSION OF VENERABLE AND THE DATING OF DIALOGUE, ON THE BASIS OF "EFTHIFRON" (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Καλιτσουνάκης, Ιωάννης (1878-1966)
  5. 1930
  6. 395-420
    • The meaning of venerable, as it derives from the dialogue "Efthifron" of Plato, is presented. This concept is examined, as well as the time when the dialogue was created and its scope. Finally, a short abstract is cited regarding the structure of its meanings and its definitions are clarified.
    • Παρουσιάζεται η έννοια του οσίου, στο διάλογο "Ευθύφρων" του Πλάτωνα. Εξετάζεται η έννοια αυτή, ο χρόνος δημιουργίας του διαλόγου και ο σκοπός του. Γίνεται σύντομη περίληψη της διάρθρωσης των νοημάτων του και επεξηγούνται οι ορισμοί στους οποίους αναφέρεται.