ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΑΙ ΜΝΗΜΟΝΙΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑΙ

EXPERIMENTAL MNEMONIC RESEARCHES (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Βορέας, Θεόφιλος (1873-1954)
  5. 1930
  6. 382-394
    • A detailed experimental research, the purpose of which is to examine the rate of memory and oblivion in various cases (e.g. serious or indifferent cases, adults or young people, long or short time after learning something, etc) . Very interesting conclusions came out from this research, which have been compared with similar experimental results taken from laboratories abroad.
    • Λεπτομερής πειραματική έρευνα, που σκοπό έχει να εξετάσει τα ποσοστά λήθης σε διάφορες περιπτώσεις (π.χ. σοβαρά ή μη περιστατικά, μεγάλη ή όχι ηλικία, μακρός ή όχι χρόνος μετά την απομνημόνευση). Προκύπτουν ενδιαφέροντα συμπεράσματα που συγκρίνονται με ανάλογα αποτελέσματα εργαστηρίων του εξωτερικού.