ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΤΙΝΕΣ ΕΚ ΜΥΚΗΤΩΝ

DISEASES CAUSED BY FUNGUSES (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Παναγιωτάτου, Αγγελική Γ. (1878-1954)
  5. 1930
  6. 377-379
    • The study is referred to various pathological symptoms external and internal, which can be induced by funguses and then to cause confusion with other diseases of great importance (tuberculosis, diphtheria, gonorrhoea, etc).
    • Μελετώνται διάφορες παθολογικές εκδηλώσεις εξωτερικές και εσωτερικές, οι οποίες μπορούν να προκληθούν από μύκητες και να προκαλέσουν σύγχυση με άλλα νοσήματα μεγάλης σημασίας (φυματίωση, διφθερίτιδα, βλεννόροια, κτλ).