Οθωμανικός κτηματικός κώδιξ : ήτοι συλλογή των περί ακινήτων νεωτέρων οθωμανικών νόμων μεθ' ιστορικής εξελίξεως και επεξηγηματικών σημειώσεων αυτών

  1. Ψηφιακό τεκμήριο
  2. Σπάνιες εκδόσεις 16ου-20ου αιώνα
  3. 23464
  4. GR-AtACAb10078382
  5. Ελληνικά
  6. Καραβοκύρης, Μιλτιάδης | Φυτός, Δ.
  7. Εν Κωνσταντινουπόλει: Α. Αναστασιάδης, 1913
  8. 100