1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Βαλιάνος Μ | Λιβιεράτος Σ Γ | Δερβέναγας Α Γ
  5. 1930
  6. 336-340
    • The purpose of this work is to ascertain the insulin's effect to the blood, as concerns the reducing capacity of diabetes. Four series of experiments took place, where the conclusion was compatible to the idea that insulin is also active out of the blood circulation (in vitro), under special conditions.
    • Έρευνα με σκοπό να εξακριβωθεί η επίδραση της ινσουλίνης στο αίμα, όσον αφορά την αναγωγική ικανότητα του σακχάρου. Έγιναν τέσσερις σειρές πειραμάτων, από τα οποία προέκυψε ότι η ινσουλίνη δρα και εκτός του οργανισμού (in vitro), κάτω από ειδικές συνθήκες.