ΣΥΝΘΕΣΙΣ ΟΜΟΠΛΟΚΩΝ ΑΝΤΙΜΟΝΙΟΒΡΩΜΙΟΥΧΩΝ ΠΟΛΥΕΝΩΣΕΩΝ

SYNTHESIS OF SIMILAR CHEMICAL MULTICOMPOSITIONS OF BROMIUM ANTIMONY (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Βουρνάζος, Αλέξανδρος Χ. (1877-1954)
  5. 1930
  6. 324-331
    • Various ways of making similar multicompositons of Bromium antimony are described. There is an extensive introduction to the subject and in the following various salts of Bromium antimony, like Kalium, Natrium, Lithium, Ammonium and Cadmium, are studied.
    • Περιγράφονται τρόποι παρασκευής ομοειδών αντιμονιοβρωμιούχων πολυενώσεων. Γίνεται γενική περιγραφή του προβλήματος και στη συνέχεια μελετώνται τα αντιμονιοβρωμιούχα άλατα του Καλίου, Νατρίου, Λιθίου, Αμμωνίου και Καδμίου.