ΑΝΑΣΚΑΦΗ ΑΓΙΟΥ ΚΟΣΜΑ 1930

EXCAVATION OF St KOSMAS, 1930 (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Μυλωνάς Γεώργιος Ε
  5. 1930
  6. 319-323
    • The study is referred to the excavations which took place at the small cape of St Kosmas. It was proved that the eastern, southern and south-western side of the cape is covered by embankment, which was formed from the disaster of successive, prehistoric settlements, which belong to various periods of the Bronze Age.
    • Μελετώνται οι ανασκαφές που έγιναν στο μικρό ακρωτήριο του Αγίου Κοσμά. Αποδείχθηκε ότι η ανατολική, νότια και νοτιοδυτική πλευρά του ακρωτηρίου καλύπτεται από επίχωση, που σχηματίστηκε από την καταστροφή επαλλήλων προϊστορικών συνοικισμών, που ανήκουν σε περιόδους της εποχής του χαλκού.