ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΑΤΟΜΙΚΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΤΩΝ ΩΣΜΩΤΙΚΩΝ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΩΝ ΙΣΧΥΡΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΛΥΤΩΝ

ABOUT THE ATOMIC DIFFERENCES OF THE OSMOTIC PARAMETERS OF STRONG ELECTROLYTES (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Γερμανικά
  4. Z
  5. 1930
  6. 314-319
    • The detection of the osmotic factors pointed out that the estimation of the ions radius is not possible. In addition, the relationship of the osmotic factors and the dissolvement of the alkaliogenics, is also evident.
    • Ο προσδιορισμός των ωσμωτικών συντελεστών απέδειξε ότι ο υπολογισμός των ακτίνων των ιόντων κατά Debye δεν είναι δυνατός. Επίσης, γίνεται φανερό ότι ο παραλληλισμός των ωσμωτικών συντελεστών και της διαλυτότητας των αλκαλογενιδίων, η οποία διαλυτότητα εκφράζεται με τον κανόνα του Fajans.