ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΣΗΜΕΙΟΥ ΑΝΙΛΙΝΗΣ ΩΣ ΣΤΑΘΕΡΑΣ ΤΩΝ ΚΗΡΩΝ

ABOUT THE POINT OF ANILINE AS A CONSTANT OF THE WAXES (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Megaloeconomos Ioannis G | Κατράκης Χρόνης Γ | Μεγαλοοικονόμου Ιωάννης Γ
  5. 1930
  6. 311-314
    • A research concerning the determination of the point of aniline during the analysis of benzins. The point of aniline could be used for quality control and at times, for quantitative determination during the analysis of bees' wax.
    • Ερευνάται ο προσδιορισμός του σημείου ανιλίνης κατά την ανάλυση βενζινών. Το σημείο ανιλίνης μπορεί να χρησιμοποιηθεί για ποιοτικό έλεγχο και ενίοτε ποσοτικό προσδιορισμό, κατά την ανάλυση κηρού μελισσών.