Η ΣΗΜΕΡΙΝΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΤΗΣ ΠΟΛΕΩΣ ΤΩΝ ΑΘΗΝΩΝ

THE TODAY'S ARCHITECTURE OF THE CITY OF ATHENS (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Κεραμόπουλλος, Αντώνιος Δ. (1870-1960)
  5. 1930
  6. 281-290
    • Presentation of the architecture of the city of Athens as it was resulted from the efforts that were endeavoured during the last decades. A short recall from the classic times to nowadays is made.
    • Παρουσιάζεται η αρχιτεκτονική της πόλης των Αθηνών, όπως αυτή προέκυψε από τις προσπάθειες που καταβλήθηκαν κατά τις τελευταίες δεκαετίες. Γίνεται σύντομη αναδρομή από τους κλασσικούς χρόνους μέχρι το 1930