ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΣΗΜΕΙΟΥ ΑΝΙΛΙΝΗΣ ΩΣ ΣΤΑΘΕΡΑΣ ΤΩΝ ΛΙΠΩΝ ΚΑΙ ΕΛΑΙΩΝ

ABOUT THE ANILINE'S POINT AS A CONSTANT OF THE FATS AND OILS (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Megaloeconomos Ioannis G | Κατράκης Χρόνης Γ | Μεγαλοοικονόμου Ιωάννης Γ
  5. 1930
  6. 267-269
    • Determination of the aniline's point at the various kinds of fat and oil. Since fat and oil mix in various rates, Normal Benzin Kahlbaum A.G. is used as a dissolvent.
    • Προσδιορίζεται το σημείο ανιλίνης σε διάφορα λίπη και έλαια. Επειδή τα λίπη και έλαια αναμιγνύονται με την ανιλίνη σε κάθε αναλογία, χρησιμοποιήθηκε ως διαλυτικό μέσο η Normal Benzin Kahlbaum A.G. .Τελικά, δίδεται πίνακας με τα σημεία ανιλίνης διαφόρων λιπών και ελαίων.