ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΕΓΚΕΦΑΛΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΤΗΣ ΟΡΑΣΕΩΣ ΤΩΝ ΑΝΟΦΘΑΛΜΩΝ

ABOUT THE SIGHT'S CEREBRAL CENTRE OF THE BLINDS (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Γαλλικά
  4. Κοσμετάτος Γ | Kosmetatos George Ph.
  5. 1930
  6. 244-249
    • Research concerning the texture of sight's cerebral centre, of the born blind babies. During the research were examined histologically whether the various layers of this centre are by nature formed, or present deficiency which is related with the protests for the shaping of the retina. It was assumed that this deficient form of the retina of the blinds, effected the deficient form, mainly, of the third layer of the sight's cerebral centre as well as those of the multipole cells of the skin of the outside layers.
    • Ερευνάται η υφή του εγκεφαλικού κέντρου της όρασης στο εκ γεννετής ανόφθαλμο νεογνό. Εξετάζεται ιστολογικώς, αν οι διάφορες στιβάδες του κέντρου αυτού είναι κατά φύση διαπλασμένες ή παρουσιάζουν ατέλεια, που έχει σχέση με τις διαμαρτυρίες για τη διάπλαση του αμφιβληστροειδούς. Συμπεραίνεται ότι η ατελής διάπλαση του αμφιβληστροειδούς στο ανόφθαλμο, επέφερε την ατελή διάπλαση της τρίτης κυρίως στιβάδας του εγκεφαλικού κέντρου της όρασης, καθώς και των πολυπόλων κυττάρων του φλοιού των έξω γονατωδών σωμάτων.