ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΑΛΛΟΙΩΣΕΩΝ ΣΤΕΡΕΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ, ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΟΥ ΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΑΣ ΔΥΝΑΜΕΙΣ

DETERMINATION OF THE ELASTIC ALTERATIONS OF A SOLID BODY LIABLE TO EXTERNAL FORCES (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Γαλλικά
  4. Σαντορίνης Π
  5. 1930
  6. 217-221
    • In the present study is applied, through the determination of the elastic alterations of a solid body, liable to external forces, the principle of ultramicrometer and absorbmicrometer and the consequent inner tensions are calculated. Finally, is observed the phenomenon of the continuous alteration of the elastic inertia of the matter, when constant external forces act on.
    • Στη μελέτη αυτή εφαρμόζεται μέσω του προσδιορισμού των ελαστικών αλλοιώσεων στερεού σώματος που υπόκεινται σε εξωτερικές δυνάμεις, η αρχή του υπερμικρομέτρου και του απορροφομικρομέτρου και υπολογίζονται οι προκύπτουσες εσωτερικές τάσεις. Παρατηρείται το φαινόμενο της συνεχούς αλλοίωσης της ελαστικής αδράνειας της ύλης, όταν επιδρούν συνεχείς εξωτερικές δυνάμεις.