ΧΡΩΣΤΙΚΗ ΧΛΩΡΟΣΤΑΦΙΔΙΚΩΝ ΟΙΝΩΝ

THE COLOURING OF THE FRESH-CURRANT WINES (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Σίμωσης Κωνσταντίνος Γ
  5. 1930
  6. 213-217
    • Study, which concerns the colouring substances of the fresh-currant wines, of Corinthian origin. For the accomplishment of this target, experiments took place on various samples of wine coming from the wine-factories of A.S.O., but also on samples of Attica wines.
    • Μελετώνται οι χρωστικές ουσίες των χλωροσταφιδικών οινών, κορινθιακής προέλευσης, και για το σκοπό αυτό πειραματίζονται σε διάφορα δείγματα οίνου που προέρχονται από τα οινοποιητικά συγκροτήματα του Α.Σ.Ο. αλλά και σε δείγματα οινών της Αττικής.